OZ CVAK-Centrum vzdelávania, aktivity a kreativity

Cieľom združenia je podpora a zvyšovanie kvality života ťažko zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých osôb so špecifickými potrebami (s mentálnym, telesným, zmyslovým a kombinovaným postihnutím) prostredníctvom celoživotného vzdelávania, realizáciou a podporou programov, projektov podporujúcich aktívne využívanie voľného času.

Združenie orientuje svoju činnosť na:

- celoživotné neformálne vzdelávanie na aktuálne témy,

- celoživotné vzdelávanie pre ľudí, ktorí pracujú a žijú s ťažko zdravotne postihnutými,

- udržiavanie a zdokonaľovanie vedomostí, zručností a návykov, ktoré už získali,

- organizovanie a realizácia voľno-časových aktivít (kultúrnych, športových, relaxačných),

- podpora a posilňovanie sociálnych väzieb s komunitou,

- podpora spoločného aktívneho využívania voľného času ľudí s postihnutím a intaktných,

- informačná a poradenská činnosť v súlade s poslaním združenia,

- príprava informačných a metodických materiálov,

- prednášková, vzdelávacia a osvetová činnosť v súvislosti s poslaním združenia,

- vedecko-výskumná činnosť,

- budovanie partnerstiev so združeniami a organizáciami podobne orientovanými doma i v zahraničí,

- podpora a budovanie nových sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnených,

- podpora sociálnej rehabilitácie,

- organizovanie a realizácia dobrovoľníckych programov,

- organizovanie a realizácia sociálno-pedagogických programov,

- podpora a realizácia rôznych terapií vhodných pre ľudí so špecifickými potrebami,

- programy zamerané na zmenu životného štýlu - získavanie väčšej samostatnosti.

 

 

Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk