Podávanie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v Úrade BBSK a jednotlivých OvZP BBSK.

Podľa zákona č. 307/2014 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2015 je hlavný kontrolór úradu BBSK.

Podnet je možné podať:

a.) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 denne

b.) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie " DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ"


Kontakt

Domov sociálnych služieb Slatinka Dolná Slatinka 271/1 Lučenec 984 01
Poštová adresa: P.O.Box 97, 984 01 Lučenec
Kontaktná adresa: Haličská cesta č.2138/9A, 984 01 Lučenec
+4214743 31 681
+4214743 31 682
dss.slatinkalc@azet.sk